Om CORE

CORE er et prosjekt som bruker systematiske, kvalitative metoder i aksjonsforskning for å undersøke implementering av CLIL (Content and Language Integrated Learning) på grasrota i grunnskoler og videregående skoler i ulike sosio-lingvistiske kontekster i fem europeiske land. Vi vektlegger spesielt flerspråklige og tospråklige regioner. Vi utfyller aktuell “top down”-teori og praksis med “bottom-up”-utforskning om hva som fungerer hvor og hvorfor.

Resultatet vil bli en innovativ, lærerstyrt integrering av sentrale CLIL-prinsipper i en selvutviklende og fornybar opplæring. Videre vil resultatene fra CORE støtte den lokale forvaltningen av CLIL hos skoleledere og skoleeiere som kan bruke ressursene i sitt lokale pedagogiske nettverk.

Prosjektet vil trekke på kunnskap og erfaringer fra pedagoger i prosjektgruppa i lys av organisatorisk teori og praksis for nyskapende ledelse. I tillegg vil VFL (Vurdering for læring) bli brukt som en elevsentrert mekanisme for lokal evaluering av CLIL-prosjekter.

Mål og hensikt

  • Fremme språklæring og språklig mangfold
  • Forsterke rollen til livslang læring ved å skape en følelse av europeisk tilhørighet basert på forståelse og respekt for menneskerettigheter, demokrati og toleranse.
  • Utvikle kunnskap og forståelse blant ungdom og pedagogisk ansatte om mangfoldet i europeisk kultur og språk og dets verdier
  • Hjelpe ungdom til å tilegne seg grunnleggende livsferdigheter og kompetanser som er nødvendig for deres personlige utvikling, for framtidige yrkesliv og for aktiv deltakelse i det europeisk samfunnet.
  • Oppmuntre til læring av levende fremmedspråk
  • Støtte utvikling av pedagogisk virksomhet og skoleledelse